Raad van Toezicht

 

 

De Raad van Toezicht is een zelfstandige orgaan met een eigen verantwoordelijkheid. De kwaliteit van het functioneren van de Raad van Toezicht hoort ook tot die eigen verantwoordelijkheid.

 

Taken Raad van Toezicht: 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur. Het toezicht bestaat tenminste uit:
 

  • het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan;

  • het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen;

  • het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen, die vallen onder het Stichtingsbestuur, verkregen op grond van de Wet op het Primair Onderwijs. 

 

Bij het uitoefenen van deze taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.

 

De Raad van Toezicht geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies en functioneert als klankbord voor het bestuur.

De benoeming vindt plaats conform het reglement Raad van Toezicht voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid deze te verlengen met nog eens vier jaar.

 


Documenten:

Rooster van aftreden
Visie op bestuur en toezicht

Cookie instellingen