Kwaliteitszorg

 
 
Kwaliteitszorg 
Onderwijs dient goed en met hoge kwaliteit gegeven te worden. Enkel dan kan het beste uit de leerlingen gehaald worden en kunnen zij zich ontwikkelen tot zelfstandige, ontdekkende en gelukkige mensen die kunnen functioneren in de wereld van morgen. Ieder kind is uniek, heeft verschillende talenten en een andere onderwijsbehoefte. Alle scholen zijn wettelijk verplicht om in een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel te beschrijven wat zij, naast het reguliere aanbod, extra kunnen bieden. Daarnaast zijn er op stichting niveau een aantal aspecten die bovenschools extra worden aangeboden eventueel in samenwerking met externe partijen.
 
Gedragsconsulenten
OPO-R heeft ervoor gekozen om bovenschools 2 gedragsconsultenten aan te stellen. Zij zijn gespecialiseerd in uitdagende onderwijskundige vraagstukken op het gebied van leren en gedrag. De ondersteuning is met name gericht op een leerkracht of een schoolteam. Vraagstukken die aan bod komen zijn bijvoorbeeld gericht op het optimaliseren van het klassenmanagement, het versterken van leerkrachtvaardigheden, het verbeteren van groepsdynamiek en het trainen/coachen van teams. Dit gebeurt dmv observatie, coaching, trainen, adviseren en begeleiden. Op deze manier kan er preventief gewerkt worden en kan een leerkracht of schoolteam in de toekomst beter omgaan met bepaalde problematiek.
 
Verrijkingsklas
De OPO-R scholen hebben zowel in Tiel als in Culemborg met elkaar een verrijkingsklas opgezet. Deze is bedoeld voor leerlingen waarbij de verdiepings- en verrijkingsstof niet toereikend is. Voor hen is er de mogelijkheid om één dagdeel per week naar de plusklas te gaan. Hier wordt extra aanbod gegeven en aandacht besteed aan leren leren.
 Lees hier de folder 
 
VVE
Sommige kinderen groeien op in een meertalige of een niet talige omgeving. Hierdoor kan er een achterstand in de taal ontstaan, waardoor zij al met een achterstand aan het onderwijs beginnen. Door de GGD wordt dit tijdens de peuterperiode gesignaleerd en is er een vroege voorschoolse educatie (VVE). Dit aanbod loopt door tijdens de kleuterperiode op de VVE scholen in groep 1 en 2. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, beter voor te bereiden op de basisschool en er voor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen. Concreet komt het erop neer dat er vanuit de gemeente een subsidie vrij komt, waardoor er extra aanbod gegeven kan worden door een onderwijsassistent. In samenwerking met de overige schoolbesturen is er vanuit die subsidie tevens een coördinator aangesteld die de kwaliteit van het aanbod waarborgt.
 
Taalplusklas
De taalplusklas (TPK) is een voorziening die doorloopt vanuit de VVE. Niet alle kinderen die begeleid zijn tijdens de peuter- en kleuterperiode hebben alle achterstanden kunnen inhalen. Vanuit een subsidie van de gemeente kunnen de VVE scholen extra aanbod bieden in groep 3 en 4 op het gebied van taalachterstanden. Net als bij de VVE zijn de schoolbesturen een samenwerking met elkaar aangegaan, waarbij ook voor de TPK een coördinator is aangesteld die de kwaliteit van het aanbod waarborgt.
 
Brede School Academie
De brede school academie (BSA) is ontstaan vanuit de kansen ongelijkheid. Het doel van de BSA is om kinderen die meer in hun mars hebben, te begeleiden naar een hoger VO uitstroom niveau. Het gaat hierbij om leerlingen van groep 6, 7 en 8 met hoge rekenprestaties, maar gemiddelde of lage taalprestaties. De leerlingen krijgen extra onderwijstijd aangeboden middels een verlengde schooldag volgen. Zij gaan dan één keer per week 3 uur langer naar school.
 
Inspectie van het onderwijs - vierjaarlijks onderzoek
​Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is dit jaar uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R). We hebben onderzocht of het bestuur op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. 
  Inspectierapport van het onderwijs 2024
 
Jaarrekening OPO-R 2022
​Voor u ligt het bestuursverslag 2022 van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Rivierenland (OPO-R). In 2022 zijn we het laatste jaar van het Koersplan 2019-2022 ingegaan. Het Koersplan heeft ook in 2022 in het teken gestaan van de kwaliteit van de stichting en haar afzonderlijke scholen. Met de afronding van het vierjarig beleid is ook vooruitgekeken. Met alle gremia zijn sessies gehouden waarin we input voor het nieuwe koersplan 2023-2026 hebben opgehaald. Waar we in de afgelopen vier jaar een stevige basis hebben gelegd zijn onze ambities nu hoger en vooral ook breder. In januari 2022 zijn de scholen gestart met de 2-jarige scholing High Performing Schools (HPS). Alle scholen doen, met een leidende coalitie, mee met de scholing van HPS. Hierin formuleren alle scholen hun visie op leren, visie op organiseren, visie op professionaliseren en visie op veranderen. Medewerkers beginnen meer dezelfde taal te spreken en krijgen een onderzoekende houding. Alle ontwikkelingen die binnen scholen worden gedaan, zijn gebaseerd op onderzoek en daardoor evidence informed.
 Jaarrekening 2022
 
 
 
 

 

Cookie instellingen